Regulamin sklepu internetowego AGATA RE

I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
 • „Sklep” – sklep internetowy działający za pośrednictwem witryny www dostępnej w Internecie pod adresem www.agatare.com;
 • „Sprzedawca” – właściciel Sklepu, tj. Agata Rędzikowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PPHU „AGATA RE”, ul. Karola Miarki 4, 91-849 Łódź, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 7280252030, REGON: 100295759; tel.: +48 530 44 99 22;
 • „Użytkownik” – każdy, kto zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu i założył w ten sposób Konto;
 • „Konto” – konto Użytkownika założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, umożliwiające składanie zamówień na towar znajdujący się w Sklepie;
 • „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym założenia Konta, oraz zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu.

§ 3

 • Sprzedawca prowadzi sprzedaż w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronie i podstronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
 • W związku z powyższym Sprzedawca może zmieniać ceny towarów aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży z Użytkownikiem.
 • Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Prezentowane w Sklepie zdjęcia towarów nie oddają ich rzeczywistych rozmiarów i mają charakter informacji wizualnej.

§ 4

 • Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
  • posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;
  • posiadanie dostępu do sieci Internet;
  • korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies" (szczegółowe zasady wykorzystania plików cookies znajdują się tutaj.)
  • posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 • W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

§ 5

Podmiotem upoważnionym do składania zamówień na towar znajdujący się w Sklepie jest:
 • Użytkownik, a więc każdy internauta, który zawarł ze Sprzedawcą umowę o korzystanie ze Sklepu i założył w ten sposób Konto, za pośrednictwem którego może składać zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie;
 • każdy internauta, który składa zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie bez zakładania Konta.

III. Rejestracja i założenie Konta

§ 6

 • Rejestracja i założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 • Konto mogą założyć: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, a zatem osoby pełnoletnie nieubezwłasnowolnione lub osoby, które uzyskały pełnoletność poprzez zawarcie małżeństwa.
 • Każdy Użytkownik może założyć w Sklepie tylko jedno Konto.
 • Rejestracja i założenie Konta wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu przez Użytkownika.

§ 7

 • Osoba chcąca założyć w Sklepie Konto, wypełnia i wysyła do Sprzedawcy odpowiedni formularz rejestracyjny, znajdujący się na podstronie Sklepu. Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Użytkownika w przedmiocie zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu.
 • W formularzu rejestracyjnym przyszły Użytkownik zobowiązany jest do podania następujących danych oznaczonych gwiazdką: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres mailowy oraz hasło. Niepodanie oznaczonych gwiazdką danych uniemożliwi rejestrację i założenie Konta. Zamiast adresu zamieszkania można podać inny adres, na który ma być wysyłany zamówiony towar.
 • Zabronione jest dodawanie w formularzu rejestracyjnym treści o charakterze bezprawnym.
 • Do wysłania formularza rejestracyjnego i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie, niezbędna jest akceptacja Regulaminu oraz złożenie oświadczenia w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną jest dobrowolne i nie jest konieczne do zawarcia umowy o korzystanie ze Sklepu i założenia Konta.
 • Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy stanowi przyjęcie oferty Sprzedawcy na zawarcie umowy o korzystanie ze Sklepu. Przyjęcie oferty Sprzedawcy powoduje zawarcie umowy o korzystanie ze Sklepu.
 • Sprzedawca, po zawarciu umowy o korzystanie ze Sklepu, zgodnie z postanowieniami ustępu powyższego, na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyła wiadomość z potwierdzeniem założenia Konta.
 • Sprzedawca zobowiązuje się umożliwić Użytkownikowi edycję w Koncie informacji, których podanie jest niezbędne do rejestracji w Sklepie. Za pośrednictwem Konta możliwa jest również zmiana hasła do Konta.

§ 8

Umowa o korzystanie ze Sklepu zawarta jest na czas nieokreślony.

§ 9

 • Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o korzystanie ze Sklepu w przypadku:
  • zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia Sklepu;
  • zakończenia przez Sprzedawcę prowadzenia działalności gospodarczej;
  • zmiany przez Sprzedawcę przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • Wypowiedzenie umowy następuje z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 • Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź mailem na adres e-mail Użytkownika podany na Koncie.

§ 10

 • Użytkownik może wypowiedzieć umowę o korzystanie ze Sklepu w każdej chwili.
 • Wypowiedzenie następuje poprzez oświadczenie złożone pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie lub mailowo na adres e-mail: sklep@agatare.com Konto zostanie usunięte niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania takiego oświadczenia przez Sprzedawcę.

§ 11

 • Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o korzystanie ze Sklepu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 • Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 • Reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu oraz Konta można składać mailowo na adres: sklep@agatare.com lub pisemnie na adres Sprzedawcy podany w Regulaminie.

IV. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§ 12

 • Przedmiotem zamówień składanych przez Użytkownika za pośrednictwem Konta oraz zamówień składanych bez zakładania Konta mogą być towary znajdujące się w zaproszeniu do składania ofert na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach.
 • Użytkownik oraz podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b, mogąże składać zamówienia na towary znajdujące się w Sklepie za pośrednictwem Konta przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§ 13

 • W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Konta, Użytkownik wybiera towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach. Po dokonaniu wyboru towaru, Użytkownik poprzez kliknięcie na opcję „Dodaj Do Koszyka” zamieszcza towar w wirtualnym koszyku. Będąc zalogowanym na Koncie, Użytkownik może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz dodawać lub usuwać z koszyka wybrany towar. Po podjęciu decyzji o założeniu zamówienia, Użytkownik dokonuje wyboru sposobu płatności za towar oraz wyboru sposobu dostawy zakupionego towaru. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przez Użytkownika na opcję "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty".
 • Do złożenia zamówienia niezbędna jest uprzednia akceptacja Regulaminu przez Użytkownika.
 • Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem Konta, na adres poczty elektronicznej Użytkownika zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 • Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia Sprzedawca bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia przesłania potwierdzenia złożenia zamówienia, wyśle na adres poczty elektronicznej Użytkownika wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą przesłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
 • Zasady składania zamówienia określone w ust. 1 - 4 powyżej stosuje się odpowiednio do zamówień składanych bez zakładania Konta.

V. Płatności i cena

§ 14

 • Sklep przewiduje następujące formy płatności za towar, do wyboru przy składaniu zamówienia za pośrednictwem Konta:
  • płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez PKO BP o numerze: 25 1020 3378 0000 1402 0139 1135;
  • płatność elektroniczna za pośrednictwem serwisu PayU.pl obsługiwanego przez PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000274399, NIP: 7792308495, kapitał zakładowy w wysokości: 4.000.000 zł w całości opłacony;
  • za pobraniem.
 • Wraz z towarem Sprzedawca przesyła dokument sprzedaży.
 • Dokumentem sprzedaży jest rachunek albo faktura, wedle wyboru Użytkownika. W przypadku wyboru faktury, Użytkownik podaje niezbędne dany w trakcie składania zamówienia.
 • Wszystkie ceny towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są w trakcie składania zamówienia i dodawane są do ceny towaru.
 • Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika, będącego Konsumentem, woli związania się umową sprzedaży zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówionych towarów wraz z ich podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe i wszelkich innych kosztach związanych z realizacją umowy.
 • W przypadku wybrania przez Użytkownika sposobu płatności wiążącego się z dodatkowymi kosztami obsługi (np. opłata za przelew bankowy, opłata za płatność elektroniczną), Użytkownik obowiązany będzie ponieść te koszty we własnym zakresie, zgodnie z tabelą opłat i prowizji podmiotu obsługującego płatność Użytkownika.
 • Ilekroć w niniejszym paragrafie mowa jest o Użytkowniku, należy przez to rozumieć również podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b Regulaminu.

VI. Termin realizacji zamówienia

§ 15

 • Realizacja zamówienia następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, na adres wskazany w składanym zamówieniu.
 • Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 4 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, chyba że w opisie zamawianego towaru lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin realizacji zamówienia.
 • Termin realizacji zamówienia, podany w ustępie poprzedzającym, należy liczyć następująco:
  • w przypadku wyboru sposobu płatności przelewem albo płatności elektronicznej – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy;
  • w przypadku wyboru sposobu płatności za pobraniem – od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.
 • W przypadku niemożności realizacji zamówienia w podanym terminie, Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany na adres poczty elektronicznej o tym fakcie oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia (nie dłuższym jednak niż 30 dni od dnia złożenia zamówienia). W takim przypadku Użytkownik będący Konsumentem, może odstąpić od umowy na zasadach przewidzianych w § 16 ust. 1.

VII. Zwroty i reklamacje

§ 16

 • Jeżeli Użytkownik (lub podmiot, o którym mowa w § 5 lit. b) jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych w ust. 5 i ust. 9 poniżej.
 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 • Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu tutaj, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 • W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy sprzedaży.
 • Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zażąda lub wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy ma on obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
 • Konsument ponosi tylko bezpośredni koszty zwrotu towaru.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

§ 17

 • Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć towary wolne od wad fizycznych i prawnych.
 • Reklamacje związane z niezgodnością towaru z umową mogą być przesyłane na adres: ul. Karola Miarki 4, 91-849 Łódź
 • Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się podanie w reklamacji następujących informacji: imienia i nazwiska kupującego, adresu do korespondencji, adresu e-mail, rodzaju reklamowanego towaru, daty zakupu towaru, opisu wady, daty spostrzeżenia wady towaru, preferowanego sposobu powiadomienia o rozpatrzeniu reklamacji, żądania składającego reklamację oraz zaleca się przesłanie dokumentu potwierdzającego dokonanie zakupu towaru u Sprzedawcy.
 • Wraz ze składaną reklamacją zaleca się przesłanie reklamowanego towaru. Nieprzesłanie towaru może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie reklamacji.
 • Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej Sprzedawca zaleca skorzystanie ze wzoru pisma reklamacyjnego znajdującego się tutaj.
 • Sprzedawca zaleca, aby Konsument obejrzał przesyłkę zawierającą zamówiony towar bezpośrednio po jej doręczeniu w obecności kuriera, przed podpisaniem potwierdzenia odbioru przesyłki, w celu ustalenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych towaru i jego opakowania. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń mechanicznych towaru lub jego opakowania, Sprzedawca zaleca, aby Konsument zwrócił się do kuriera z żądaniem sporządzenia protokołu i aby protokół podpisał. Sprzedawca zaleca, aby Konsument w szczególności nie odbierał od kuriera takiej przesyłki zawierającej uszkodzony mechanicznie towar lub jego opakowanie, lecz poinformował niezwłocznie o tym fakcie Sprzedawcę telefonicznie lub mailowo.
 • Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

VIII. Dane osobowe

§ 18

 • Użytkownik chcący założyć Konto, w trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), podanych w formularzu rejestracyjnym wyłącznie w celu realizacji umowy o korzystanie ze Sklepu oraz w celu związanym z zawarciem i wykonywaniem umów sprzedaży towarów w oparciu o składane przez Użytkownika zamówienia za pośrednictwem Sklepu.
 • Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych w celach marketingowych i reklamowych, w tym na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym lub handlowym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
 • Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności:
  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania;
  • prawo do informacji o przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy;
  • prawo do żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych.
 • Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych w rubrykach zaznaczonych gwiazdką w formularzu rejestracyjnym uniemożliwi założenie Konta i tym samym uniemożliwi korzystanie ze Sklepu.

IX. Zastrzeżenia prawne

§ 19

Wszystkie teksty, zdjęcia, nazwy własne oraz opisy towarów w Sklepie są chronione prawem autorskim. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.

X. Postanowienia końcowe

§ 20

 • We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o korzystanie ze Sklepu i umowy sprzedaży Użytkownik może kontaktować się ze Sprzedawcą:
  - emailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres: sklep@agatare.com
  - telefonicznie pod numerem telefonu: +48 530 44 99 22
 • We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy o korzystanie ze Sklepu i umowy sprzedaży Sprzedawca będzie się kontaktować z Użytkownikiem emailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres wskazany przez Użytkownika, a ponadto telefonicznie, w przypadku podania przez Użytkownika numeru telefonu.
 • Użytkownicy, będący Konsumentami, mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się poradą i pomocą konsumencką w Polsce znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 • Konsumenci mogą wykorzystać drogę rozwiązywania sporów oferowaną przez sieć polubownych sądów konsumenckich, przy czym zgodę na takie rozwiązanie muszą wyrazić zarówno Konsument, jak i Sprzedawca. Sądy konsumenckie działają przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej i rozpatrują spory o prawa majątkowe między konsumentami i przedsiębiorcami, wynikające z umów sprzedaży i świadczenia usług, których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 tys. zł, za wyjątkiem Sądu Konsumenckiego w Warszawie, który rozpatruje sprawy bez względu na wartość przedmiotu sporu.

§ 21

 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązujące.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 28 stycznia 2015 r.